รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 1ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ 024102044 
101เตรียมอุดมศึกษานายปรเมษฐ์ โมลี 0225270012 
102ไตรมิตรวิทยาลัย  022225863 
103เทพศิรินทร์นายอนันต์ ทรัพย์วารี 022221882 
104เบญจมราชาลัยนางสาวสุคนธา อรุณภู่ 022223843 
105มักกะสันพิทยานางคนึงนาถ จันทวงษ์ 022528642 
106มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ 022813535 
107มัธยมวัดเบญจมบพิตรนายมนพมนตรี สกุลศิลป์ศิริ 022814050 
108โยธินบูรณะนายอดิศักดิ์ วิไลลักษณ์ 022448060 
109ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2นายกิตติศักดิ์ สมพล 029593747 
110ราชวินิต มัธยมนายณรงค์ คงสมปราชญ์ 022820117 
111วัดน้อยนพคุณนางชเนตตี วัจนะรัตน์ 022435305 
112วัดบวรนิเวศนางเพลินใจ พฤกษชาติรัตน์ 022820837 
113วัดราชาธิวาสนายชาญณรงค์ แก้วเล็ก 022432159 
114วัดราชบพิธนายมนัส ปิ่นนิกร 0222630702 
115วัดสระเกศนายทศพล สังข์ทิตนุ 022235655 
116วัดสังเวชนายชาย จันทร์งาม 022668721 
117ศีลาจารพิพัฒน์  025872934 
118ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์นางตรีสุคนธ์ จิตต์สงวน 022451717 
119สตรีวิทยานางสาวสุปราณี ไกรวัฒนุสสรณ์ 022821915 
120สวนกุหลาบวิทยาลัยนายวิทยา ศรีชมภู 022210701 
121สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์นางสุภาณี ธรรมาธิคม 026233779 
122โยธินบูรณะ 2นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ 025870978 
123สันติราษฎร์วิทยาลัยนายอารีย์ วีระเจริญ 023544990 
201ทวีธาภิเศก  024655156 
202ชิโนรสวิทยาลัยนายวิเชียร ชุติมาสกุล 024110637 
203ฤทธิณรงค์รอนนายไสว บรรณาลัย 024654580 
204สวนอนันต์นายวิจิตร สมบัติวงศ์ 024110721 
205อุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัยนางลัดดา เจียมจูไร 024107803 
206สุวรรณารามวิทยาคมนางสาววิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร 024241671 
207วัดบวรมงคล  024247483 
208สตรีวัดระฆังนางสาวไพวัลย์ เหล็งสุดใจ 024115001 
209มัธยมวัดดุสิตารามนายนโรดม นรินทร์รัมย์ 024248870 
210วิมุตยารามพิทยากรนางพิมลมาศ พัดสมร 024242598 
211มัธยมวัดนายโรงนายสุรพงศ์ งามสม 024241826 
212วัดราชโอรสนายบุญชู กล้าแข็ง 024153289 
213ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  024655976 
214วัดอินทารามนายชัยสิทธิ์ ดอนท้วม 024653310 
215มัธยมวัดดาวคนองนายราเมศ มุสิกานนท์ 024682163 
216โพธิสารพิทยากรนางศิริพันธ์ พรหมพินิจ 024486130 
217นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลนายไชยา กัญญาพันธุ์ 024135913 
218มหรรณพารามนายวุฒิชัย วรชิน 024486258 
219ทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)นายชลอ เขียวฉลัว 024210652 
220ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)นายประจวบ อินทรโชติ 024247882 
301สุวรรณพลับพลาพิทยาคมนางสาวระวีวรรณ เลขนาวิน 024182838 
302รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียนนายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ 024152312 
303มัธยมวัดสิงห์นายสุพจน์ หล้าธรรม 024150683 
304ศึกษานารีวิทยานายปรีชา ชูเชิด 0245035015 
305ทวีธาภิเศก บางขุนเทียนนายเทพฤทธิ์ ยอดใส 028493043 
306พิทยาลงกรณ์พิทยาคมนางสาววิมลนาถ บัวแก้ว 022111255 
307สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีนายพิศณุ ศรีพล   
308บางปะกอกวิทยาคมนายโสภณ กมล 0287230807 
309บางมดวิทยา "สีสุกหวาด จวนอุปถัมภ์"นายบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต 024683877 
310วัดพุทธบูชานางบุษบง พรหมจันทร์ 024263222 
311อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนายสายัณห์ ต่ายหลี 024261369 
312แจงร้อนวิทยานายเทพพร อาจเวทย์ 024625422 
313วัดนวลนรดิศ  024672817 
314สตรีวัดอัปสรสวรรค์นางสิริกร สุกิน 024570505 
315จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมนางสุนิดา เตชะทัตตานนท์ 024570558 
316วัดประดู่ในทรงธรรมนางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงษ์สถิต 0245798301 
317ไชยฉิมพลีวิทยาคมนายอัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ 0241016623 
318ปัญญาวรคุณนายขวัญชัย ไกรธรรม 024131657 
319มัธยมวัดหนองแขมนายวันชัย ทองเกิด 024293402 
320วัดรางบัวนางสาวเยาวณี เสมา 024670532 
321ราชวินิตบางแคปานขำนายธนะกุล ช้อนแก้ว 024210119 
322นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกนายภูรี สุวรรณทัต 024293600